Historie farnosti z farni kroniky

Historie farnosti z farni kroniky

ROK 1893

Farář Ignác Oplatek přibyl dne 19.dubna 1893 po poledni do Drnovic. Dne 3. září 1893 v neděli odpoledne posvětil novou školu na požadání farářova, děkan Slavkovský P. Josef Svoboda. Ku posvěcení dojel též Výškovský a zemský poslanec, Vyškovský advokát Dr. Ctibor Helcelet.

ROK 1894

Četnými požáry povolila a založila obec dobrovolnou hasičskou jednotu. Prvním starostou byl zvolen p. nadučitel Tomáš Sochor, náčelníkem Josef Gottvald č.92. Dne 11. března obdržel hasičský sbor 34 členů čítající pěknou stříkačku a veškere ostatní nářadí v ceně 1290 zl. od firmy R.A. Smékal z Čech u Prostějova.

ROK 1895

Zima tohto roku byla bohata na závěje. Napadlo mnoho sněhu.

ROK 1899

Dne 19. srpna 1899 posvěcen zemský zaopatřovací ústav od Dr. Františka Bauera, biskupa Brňenského. Dne 20. srpna posvěcen farní chrám od J.Ex. Františka Bauera, biskupa Brňenského

ROK 1900

Dne 11. června zemřel farář I. Oplatek. Dne 6. září zastoupil nový farář Jan Odstrčil. C.K. okr. lekář při hejtmanství ve Vyškově Dr. Zinger roku 1898 domáhal se na obci, by nový hřbitov postavila a kolem kostela by byl zrušen. Jednání se protahovalo za faráře Oplatka až r. 1902 se jednalo vážně z nařízení politických úřadů.

ROK 1904

V roce 1904 byl nový hřbitov vysvěcen.

ROK 1911

Kurator Josef hr. Potting-Pusing věnoval z fondu na udržení hrobky Mundyho 1624 koruny, za něž se hlína kolem kostela odkopala, zdi cementem vyspárovaly, žlaby na celou střechu kostelní zavěsily a hromosvod zařídil.

ROK 1914

V roce 1914 vypukla I. světová válka. V době mobilizace se kázalo k povzdvižení mysli, odcházejícím vojákům byly rozdány svěcené růžence, medajlonky a modlitební knížky, konany večerní pobožnosti o šťastný návrat vojínců.

ROK 1926

Pořízeny tři nové zvony.

1. Zvon sv. Vavřinec 517 kg. těžký, tón as s nápisem: Svatý Vavřinče, přimlouvej se za nás, abychom utvrzeni ve víře byli. Ulit 1926 s přispěním nadace Jana Mundyho, za kuratora Dr. Lukase a římskokatol. faráře Jana Odstrčila z Drnovic

2. Zvon sv. Maria 209 kg těžký, tón des s nápisem: Svatá maria, matko Boží, oroduj za nás. darován od řím.katol. z Drnovic a ježkovic roku 1926.

3. Zvon sv. Jan Nepomuk 111 kg těžký, ton f s nápisem: Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi ochrannou ruku. Věnoval Jan Odstčil, řím.kat. farář z Drnovic r. 1926

Zvony byly 28 srpna z Brna převezeny a slavnostně vítany a 29 srpna v neděli slavnostně převezeny ke kostelu a tam posvěceny.

Sv. Vavřinec světil Jan Odstrčil, konsist. rada a farář v Drnovicích

Sv. Maria světil Vavřinec Tofránek, kurat v Černovicích, Brno

Sv. Jan Nepomucký světil František Hrubý, kooperátor v Drnovicích

ROK 1927

V neděli 31. července 1927 opustil farnost Jan Odstrčil, farář odešel na trvalý odpočinek do Opatova u Macochy. Administrátorem ustanoven tamější kaplan František Hrubý. Zatimní správa fary trvala 10 měsíců od 1.8.1927 do 1.6.1928. Farářem ustanoven František Hrubý a instalován byl v úterý svatodušní 29. května 1928 od děkana Slavkovského Václava Uhýrka

ROK 1928

V roce 1928-29 byla veliká zima, která počátkem února 1929 dosáhla - 36 stup.C. Ve farní zahradě zmrzlo 72 stromů. V roce 1929 z jara zařídil elektrické osvětlení kostela kons. konkur. výbor za obnos 2100 Kčs.

ROK 1930

V říjnu 1930 byly doplněny chybějící píšťaly do varhan a pořízen elektrický pohon za 6000 Kčs. Tyto práce provedl stavitel varhan p. Jan Mudroch z Tišnova. V roce 1930 pokryt celý kostel novým šindelem a pořízena nová kostra hlavní věže a nad Agnusem.

ROK 1931

V únoru 1931 koupil farář v Ježkovicích od paní Marie Šeblové pozemek na budoucí kapli za obnos 2500 Kčs ve výši 1/2 míry.

Od roku 1927 dojížděl administrátor a potom farář jednou měsíčně do Ježkovic, kde míval mši sv. v zahradě Krátkých.

ROK 1932

Dne 22. října zemřel v Ostrově u Macochy biskup. a konist. rada Jan Odstčil, farář v.v., který při zdejší duchovní správě pracoval jako farář 27 let. Mrtvola byla do Drnovic převezena a dne 28. října 1932 za velké účasti kněží a věřících na místním hřbitově pohřbena.

ROK 1933

Jelikož zevnějšek farního kostela byl již tak chatrný že omítka padala na zem a ohrožovala kolem jdoucí, usnesl se kostelní konkurenční výbor v lednu 1933, že kostel ještě letos důkladně opraví. Po dlouém řízení byla oprava zadána nejlacinějšímu oferentovi p. Ant. Zukalovi z Ježkovic. Celý zevnějšek kostela byl oškrabán až po kámen a cihly a nově nahozen silně cementovou maltou a tatřen ve dvou odstínech na bílo. Rovněž staré - malé a velmi chatrné dvéře hlavní byly nahazeny novými, většími dubovými. Všechno konalo se v intercích státního památkového úřadu v Brně. Náklad činil 22000 Kčs. Zídka kolem starého hřbitova , který se prosíral kolem farního kostela byla v roce 1933 odstraněna. Odstranění zídky provedla obec na svou režii, jelikož je dosud majitelkou starého hřbitova. V roce 1933 přídila obec nové betonové schodiště ke kostelu. Zevnějšek a okolí kostela bylo slušně upraveno, ale vnitřek chrámový působil dojmem velmi nedůstojným. V letě 1933 bylo s malbou započato. Rovněž v r. 1933 se sbírek byla pořízena železná posunovací mříž ku vchodu do kostela.

ROK 1934

Od 1 do 11 února 1934 byly konány ve farnosti sv. misie. V roce 1934 usiloval farář postaviti v Ježkovicích kapli. Od stavby bylo upuštěno. Byl však postaven hřbitov a předán svému účelu 6. července 1934

ROK 1939

14. března 1939 prohlásilo se Slovensko samostatným státem. Dne 15. března 1939 byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava a země byla obsazena  německým vojskem. Československá armáda rozpuštěna.

ROK 1942

19. března 1942 byl farní kostel ochuzen o všechny zvony ve váze 905 kg.  a bylo slíbeno, že náhradu obdrží po válce v kovu, nebo v penězích.

Tohoto roku poprve nahradil stavajicího varhanika p. Roberta Buriana, p. Jan Gottvald čp. 79. Současně také nastopil do varhanické služby p. Alois Škrabal.

ROK 1943

Dne 31. prosince 1943 přešlo veškeré jmění nadace Jana barona Mundyho v držení země Moravy. Tedy nadace Mundyho tímto dnem přestává býti patronem zdejšího kostela a práva i povinnosti přebírá země Morava. Za doby okupace byla fara téměř stále obsazena německým vojskem, které se střídalo na střelníci na Ferdinadsku.

ROK 1945

Dne 29. dubna 1945 převalila se naším krajem válečna vichřice. V Drnovicích, které jsou vlastně branou k Vyškovu jak od Lulče, tak od hor bylu boje mimořádně tvrdé. První Rudoarmějci se objevili na Frédech u pískového lomu již v 8 hod. večer 28. dubna a hned na to nastal boj po vesnici, který trval až do 1/2 9 hodiny ranní 29. dubna, kdy bitva o Drnovice byla ukončena. Kostel byl zasažen pěti dělovými střelami, rozdrcena byla asi polovina věžní báně, poškozeno zdivo věže a škody též způsobený na krytině chrámové lodi. Přišli jsme o všechná malovaná okna, poškozeny byly věžní hodiny, kamenný kříž u kostela a barokový sv. Jan Nepomucký u kostela. Rovněž hřbitov byl značně poškozen dělovýmí střelami a to zídka, brána i některé pomníky. Také farní budova byla hodně poškozená.

V tomto roce natrvalo nastoupil do varhanické služby p. Jan Gottvald, který vystřidal p.Aloise Škrabala, jenž se z Drnovic odstěhoval do pohraničí.

ROK 1946

V roce 1946 přišel do Drnovic kaplan p. Fantišek Dvořák z Domamil. Byl to kněz velice hodný, mily. Měl rád zpěv a jeho snem bylo slyšet "Vánoční mši, Jana Jakuba Ryby". Nacistický režim, ani jeho následník (režim komunistický) nedovolili tisk hudebnin pro církevní potřebu, takže pan kaplan Dvořák ji nechal vlasním nákladem opsat. Opisoval ji p. Šmerek a pan Muller. Všechny hlasy zpěvné a celý orchestr. Pan kaplan chodil rád do zkoušek a měl radost jak rychle pokračují zkoušky na zpěvy, pak na hudbu a vše dohromady. A výsledek poctivé práce se ukázaly na Jitřní mši svaté Vánoční, kdy poprvé v Drnovicích se ozvalo zaplněným kostelem slavné "hej Mistře - Vstaň bystře." Potom se hodně dlouho o této Jitřní mši mluvilo.

ROK 1947

Velké sucho a neúroda. 1. července 1947 byl v Drnovicích lividován zaopatřovací ústav a přestěhován do Velkého Újezdu u Mor. Budějovic. Ústav byl zbudován r. 1898  zemským výborem moravským pro chudé a opuštěné ženy a dívky, ztížení nezahojitelnými chorobami a neschopné sebevýživy. Byl umístěn v zámku bývalého barona Jana Mundyho. V budově byla zřízena též kaple, zasvěcená sv. Alžbětě. K ošetřování nemocných byly pozvány Sestry sv.Františka z Brna. Sestry byly velikou oporou duchovní správy. V ústavní kapli konala se denně mše svatá, konaly se  májové a jesličkové pobožnosti, vyrůstá zde III. řád sv. Františka, konali se zde uzavřené stavovské duchovní obnovy pro farníky.

 

A při všech počinech v kostele má farář převážnou finanční podporu v ústavu. Válečnými událostmi, které se z celou hrůzou převalily přes Drnovice, utrpěl ústav značně na svých budovách a proto správa velkostatku rozhodla zámek prodati. Uh.sestry zámek koupit nechtěli, proto se utvořilo v Drnovicích družstvo "Osvětový dům".

 

Nejmenší, umíráček Agnus  vážící  19 kg. byl kostelu vrácen r.1946 z Prahy, kde byl nalezen ve skladišti.  Ostatní zvony se musely pořídit zcela nové. Při sbírce na zakoupení  nových zvonů bylo vybráno 137 916 Ksč.  Celý tento obnos byl však prohlášen za vázaný a banka jej pro nákup neuvolnila. V roce 1947 byla konaná nová sbírka a vynesla 37 382 Ksč. Na tentýž účel přispěl kostelní výbor částku 30 000 Ksč, nadace jako patron 10 000 Ksč a farář částku 20 000 Ksč. Zbytek doplacen z drobných darů. Zvony dodala v roce 1947 první zvonárna moravská v Brně, Husovice, Michera a spol.

Vavřinec 583 kg

Marie 345 kg

Jan 240 kg

Zvony byly posvěceny 21. prosince 1947 farářem Františkem Hrubým a kooperátorem Františkem Dvořákem.

Při svěcení jako kmotry byly:

Pí. Anna Kocourková, Anna Gottvaldová, Františka Modlitbová, Marie Kalivodova, Marie Bastlová a sl. Žofie Štuchalová.

ROK 1988

V lednu se začalo budovat elektrické vytápění kostela. Vše šlo velice rychle. Ještě tuto zimu se začalo topit. Díky Bohu!

V dubnu byla provedena generální oprava varhan. Pořízeny dva nové rejestříky. pro II. (horní) manuál. Provedla rodina Zadáková z Dřevopodniku Města Brna. Vídeňská chrita dodala nový bezhlučný varhanní ventilátor (....)

Hned po Velikonocích se začalo s generání opravou kaple v Ježkovicích. Opravy se protáhly až do zimy. Bylo nutno zdolat mnoho překážek a problémů - hlavně potíže se sháněním materiálu. Brigádnici chodili prevážně cizí: z Drnovic, z Jedovnické farnosti z Blanska a také z Beskyd - z rodiště duchovního správce. Nakonec se všechno s Boží pomocí zdolalo. Byly provedeny tyto práce:

- nová střešní krytina - hliníkový stožkový vypalovaný plech
- také oplechování věžičky a nové žaluzie - hliník
- nová železná okna - dvojitá obnoveno okno kulaté za oltářem pro větrání
- otlučená omítka zcela nová fasáda
- nová elektroinstalace včetně nové přípojky ze sloupu
- nová podlaha v zákristii, tež nový nábytek
- vymalování celé kaple
- topení u oltáře a ve dvou prvých lavicích na obou stranách
- úprava liturgického prostoru
- venkovní i vnitřní nátěry
- nové schody a chodník ke kapli, obrubníky
- celková úprava okolí kaple

Něco ještě zbylo na další rok: vnitřní barevná okna, elektrifikace zvonění, dokončení elektroinstalace, dokončení soklu od hřbitova, dokončení úprav okolí kaple.

Všem brigádníkům a řemeslníkům P.Bůh zaplať. A snad se časem zaplatí i všechny dluhy.

Co se týka duchovního života vesnice je to velmí mizerné. Na bohoslužby v neděli chodí 15 - 20 lidí, ke svátostem asi 5. Ministrant žádný není. Věřím však, že zase přijde doba, kdy kaple bude opět plná.

Při hlavním úklidu ochotně pomáhaly i sestry církve československé, přispěly také finančně. 1 x za měsíc jsou v kapli v neděli odpoledne československé bohoslužby.

V kostele v Drnovicích byla v létě dokončena zpovědní místnost v prostoru dřívější kotelny. Naftový agregát byl výhodně prodán místnímu JZD.

V listopadu byla konečně provedena dlouho očekávána elektrifikace zvonění p.Urbanem Fr. a spol. z Nového Jičína. Opět tedy 3 x denně hlahol zvonů vyzývá drnovské farníky k modlitbě i v neděli ráno je vyzvánění zve na bohoslužby. Kolik však drnovských obyvatel ochotně slyší jejich hlas? Na bohoslužby ve všední dny chodí málo lidí, v neděli asi 120 - 150, ale co to je na tak velkou farnost?

V lednu proběhla i v naší farností podpisová akce pod Petici moravských katolíků s 31 body za svobodné působení Církve v Československu.

Petice se setkala svelkým ohlasem u věřících celé ČSSR. Během několika měsíců jí podepsalo téměř 600 tisíc věřících z Čech, Moravy i Slovenska. Byla to největší podpisová akce věřících za 40 let komunistické vlády. Na získání skutečné svobody si však budem muset ještě možná dlouho počkat, bude to stát ještě mnohomodliteb a obětí...ale Bůh ví.

Na Slovensku v Nitře zemřel na podzim jediný sídelní biskup Ján Pastor (77 let). Tím už nezůstal na Slovensku ani jediný sídelní biskup. Josef Feranec (B. Bystrica) i nový biskup Ján Sokol (Trnava) - vysvěcen v červnu - jsou pouze administrátoři. A tak nám zůstal v ČSSR jediný sídelní biskup, stařičký kardinál Fr. Tomášek v Praze. V červnu dostal 2 světíci biskupy" Jan Lebeda (75 let) a Antonín Liška (asi 65 let) S důvěrou v Boží moc čekáme na další.

25. března byla v Bratislavě na Hviezdoslavově nám. pokojná modlitební manifestace za svobodu Církve, byla však státní mocí násilně rozehnána (policejní auta, pendreky, psy, vodní děla). A mnoho jiných podobných akcí proběhlo v tomto roce. Lidé se přestávjí bát. Cesta k úplné svobodě však nebude jistě snadná a může být ještě dlouhá.

8.prosince jsme u nás slavnostně ukončili mimořádný Mariánský rok. Zároveň začal 2. rok Desetileté mravní a duchovní obnovy našeho národa. Je ve znamení hesla: "Víra v moderním světě" a je pod ochranou sv. Klementa m. Hoffbauera a sv. Jana Neumanna. Kéž přinese i naši farnosti oživení a prohlobení víry.

Počet sv. přijímání se začal zvětšovat. Kostel je stále vzorně udržován. Prodalo se i hodně nových Biblí (ekumenické vydání SZ a NZ). Je však malý zájem o zpěv v kostelním sboru, lidé nejsou ochotni věnovat trochu víc času Bohu a kostelu.

(...)Funkce varhaníka se v listopadě ujala paní Kocourková: hraní v kostele se zlepšilo. Domluva je výborná. Začínáme cvičit i nové skladby, potřebné k obnovené liturgii. Kež všechno slouží k větší Boží slávě.

ROK 1989

V měsicí lednu byly neoficiální oslavy 20. výročí upálení Jana Palacha v Praze. Mnoho lidí bylo přitom pozavíráno.

Na jaře začalo aktivní jednání o koupi nové farní budovy - Mačkalova vila v zahradě na proti kostelu. Koupě se uskutečnila v červnu. Hned v letě se začalo s úpravami v budově, aby se mohla fara co nejdříve přestěhovat. Práce se protáhly, a tak ke stěhování došlo až 4. listopadu 1989 za výdatní pomocí místních i cizích brigádníků.

17. listopadu došlo v národě k mimořádné události: Při oslavách 50. výročí zavření vysokých škol Němci v roce 1939 byl neoficialní průvod studentů na Národní třídě v Praze přepaden ozbrojenými jednotkami Stb (červené barety) a příslušníky SNB. Studenti měli pouze "holé ruce", chovali se naprosto pokojně a přesto jích bylo mnoho zbito. Tato událost znamenala však konec vlády jedné strany (KSČ) a byl to krásný začátek "Něžné revoluce". Do čela se postavil Václav Havel. Poto už to všechno mělo rychlý spád. Do Vánoc byly otevřeny hranice s Rakouskem atd, atd.

Na konci roku ( 29.12.1989) byl Václav Havel zvolen prezidentem ČS. Slavné Te Deum u sv. Víta vedl Otec kardinál Tomášek. Jednota národů ČS v prvních týdnech po revoluci byla krásná a nadějná. Bohu díky za svobodu!

Také církev dostala naprostou svobodu. Přestaly platit jakékolív státní omezení.

ROK 1990

První svobodný rok začal nadšením a radostně. Do velikonoc byly obsazeny všechny biskupské stolce v celém CS.

Týden po velikonocích ve dnech 21.-22. dubna mnavštívil naší zem na krátkou návštěvu Svatý Otec Jan Pavel II. (Praha, Velehrad, Bratislava) Byly to úžasné chvíle.
Bohužel brzy potom se začaly chystat parlamentní volby, předvolební boj nebyl zcela spravědlivý. V červnu proběhly volby, bylo to jednoznačné vítězství OF (Občanské fórum). Začaly však skrývané problémy za mnoho let vystupovat na povrh. Ještě asi mnoho let se budeme učit svobodně a demokratický myslet, jednat a žít.


Svoboda církve není už sice ničím omezována, ale je třeba provést i majetkové vyrovnání - vrácení ukradeného majetku po roce 1948.

K 1.7. 1990 byl do Drnovice přidělen kaplan, P.Petr Piler, SDB z Brna. K tomu dostal do správy farnosti Bohdalice, Kučerov a Rostěnice. (...) K tomu byla k Drnovicím připojena farnost Luleč. Doufejme že je to pouze na přechodnou dobu. Z Drnovic se stala "týmová fara"(...)

Byla dokončena zpovědní místnost a pořízená nová mříž ke vchodu do kostela. (Ale to bylo už asi v roce 1989).

Kaple v Ježkovicích byla zcela dokončena pořízením vnitřních barevných oken podle návrhu ak.malíře Antonína Klondy z Prahy. Výrobu provedly Zavody Železnobrodské sklo. Cena asi 122 tisíc byla s velkými  obtížemi zaplacena.

Duchovní život drnovské farnosti se vylepšuje, větší účast na bohoslužbách i v přijímání svátosi. Také počet ministrantů a dětí na náboženství roste. Bohu díky.

V listopadu proběhly volby do obecních úřadů. V Drnovicích vyhrála koalice Lidové strany. V obecni radě není ani jeden komunista.

Satrá farní budová byla prodána obci, (...)

ROK 1991

Tento nový rok nezačal moc hezký - velkým zdražením všeho zboží. Bude to asi nejtěžší rok po revoluci. Jednota národa je pryč, mnozí jsou nespokojení, vzrůstají narodnostní třenice.

Církevní život je také jen v začátcích. Na leto se chystá velké světové setkání mládeže se sv. Otcem do Čenstochové (PL)

4.10.1991 nastupuje nový duchovní správce - Jindřich Kotvrda

ROK 1992

V červnu tohoto roku probíhají volby do federálního shromáždění - vítězí v Čechách a na Moravě ODS (V.Klaus), levý blok je na druhém místě. Vše směřuje k rozpadu státu, protože na Slovensku vítezí Mečiarovo HZDS které se netají snahou o rozdělení republiky.

Staví se farní garáž.

Do katechumenátu jsou přijaty dvě žadatelky o křest.

V neděli je zdejší malý kostel optický plný, ale (...)

Náboženství učí katechetka J. Zehnalová.

Na podzim začíná příprtava ke svátosti bířmování. Koná se pravidelně 1 x v týdnu, ve čtvrtek pro dospělé, kam chodí z Drnovic asi 8 lidí a v pátek pro mládež (asi 11 z Drnovic). Probírají se základy víry. Začíná také příprava k 1. sv. přijímání dětí. Probíhá ve škole (vyučování náboženství) a současně v kostele (dětské bohoslužby v pátek).

Na podzim se také dokončuje stavba garáže a provádí se plynofikace kotelny na faře. Od listopadu je tedy topení mnohem snažší.

Předsedové nejsilnějších politických stran (ODS a HZDS) jednají o rozdělení státu k 1.1.1993

ROK 1993

Do nového roku vstupujeme jako stát Česká republika. Měna je z počátku jednotná, je zachována i celní unie. Jedná se také o finanční vyrovnání mezi nově vzniklými republikami. Pozdějí dochází k okolkování bankovek a rozdělení měn.

Na 1. neděli postní je přijata mezi čekatele křtu jedna farnice a má být pokřtěna o velikonoční vigilii.

Před velikonocemi se konají sv. smíření se společným slavením bohoslužby slova, zpytováním svědomí a pak jednotlivým vyznáním hříchů. Tato forma se ukazuje jako dobrá.

O prázdninách se koná týden přípravy biřmovanců v Hostýnském okolí a tábor dětí v Ochozi. V srpnu umírá veliká pomoc farnosti, věrná služebnice Páně Anna Brtníčková.

K 9.srpnu odchází duchovní správce Jindřich Kotvrda a nastupuje nový administrátor Jan Pouchlý.

31.října bylo v Lulči u sv.Martina společné biřmování pro farnost Drnovice a Luleč. Biřmoval zástupce biskupa brněnského generální vikář Msgre.Jiří Mikulášek. Svátost biřmování přijalo 31 farníků ze zdejších farností. Biřmovanci se připravovali po dobu jednoho roku a součástí přípravy byl i týdení pobyt v Hostýnských horách. 

Vyuka náboženství 

na zdejší zš učí náboženství katechetka Jana Zehnalová. Ve školním roce 1993/4 náboženství navštěvuje celkem 51 dětí z farnosti. Od začátku školního roku bývá každý pátek mše pro děti. Byla také utvořena nová skupina ministrantů, která koná pravidelné schůzky.

V říjnu byla otevřena farní knihovna, která byla umístěna ve zpovědní místnosti. Knižní fond je doplňován z darů.

Přehlad z matrik za rok 1993

Pokřtěno celkem 7 dětí, jeden chlapec a šest děvčat. Sanovány dvě manželství. Konvalidováno jedno manželství. Pohřbeno sedumnáct farníků, osum mužů a devět žen.

Deo gratias

Jan Pouchlý, administrátor.

ROK 1994

13. února při slavení Dne nemocných byla udělena svátost nemocných starým a nemocným farníkům.

26.čevna se uskutečňuje z naši farnosti tradiční zasvěcená pouť k Matce Boží do Křtin pěšky jde 50 farníků ostatní jedou autobusem.

Při příležitosti panrocinia byla znovu zpřístupněna hrobka barona Jana Mundyho, ktrá je pod kostelem.

Vyuka náboženství.

Na zdejší Žš učí náboženství duchovní správce. S vyukou vypomáhá katechetka Jana Brandýsová. Ve školním roce 1994/5 náboženství navštěvuje celkem 52 dětí. 5.čevna poprvé ke stolu Páně přistoupilo 18 dětí.

Přehled z matrik za rok 1994.

Pokřtěno celkem 9 dětí, 4 chlapci a 5 děvčat.

Církevní sňatky byly uzavřeny 2.

Pohřbeno 21 farníků, 11 mužů a 10 žen.

Deo gratias

Jan Pouchlý administrátor. 

ROK 1995-99

P. Oldřich Divacký - administrátor

S nadějemi očekávané reformy se nekonaly. Lidovecký lídr pan Josef Lux nakonec umírá na leukemii v USA, kde se léčil. Vládu si rozdělili bolševičtí pohrobci v ODS a ČSSD lidé mají až na výjimky (...). Narůstá korupce, administrativa, centralizace-všechno jinak než slibovali. Ale církev je opravdově svobodná. Přestože neproběhly restituce a od státu dostává ročně méně něž jeno procento z hodnoty zabaveného majetku-žije i po materiální stránce. Duchovně je český národ téměř mrtvý a moravský živoří.

Chybí opravdová duchovní osbonost. Kneží je málo a zdělovací prostředky církvi nepomohou. Vzrůstá počet sekt a sektařů. Drnovická farnost (...). Náboženství se vyučuje v kostele za učastí 15 dětí. 

V roce 1999 přelože no děkanát do Slavkova u Brna zrušeno v Rousínově. V kostele zbudovali nové schody ve věži (...), nové plynové topení (...) nová sanační omítka uvnitř kostela a odstraněna zvlhká a plesnivá omítka venkovní. (...). Finančně jsou akce kryty okresním úřadem,obecním úřadem a sbírkami. S největšími obtížemi se udržuje "hravost" varhan a elektrického zvonění. Interiér kostela je silně poškozen předchozímí upravami (...). Nejsou finanční prostředky na nápravu těchrto škod. V roce 1999 zbourán nevzhledný přístřešek u budovy kostela. Svedení okapů zapuštěno do země, ukazuje se že tzv. měděná kritina je pouze "poměděná" poněvadž rezaví (...). 25.12.1999 začíná Svatý rok.

31.12.1999 Páter Oldřich Divácký.

ROK 2000

(...) Jsou organizovány poutě do Říma a Svaté Země. Naštěstí můžete plnomocné odpustky získat méně nákladným způsobem. Genius loci je však nenahraditelný a proto (...). Tržní hospodářství jde mílovými kroky před a stejně rychle prchá morálka společnosti. Nové tisíciletí bude horší než to 20. (...) v Drnovicích se opět po dvouch letech připravuje první svaté přijímání dětí. Je jich 8. Modlím se, aby všech 8 zůstalo Pánu Ježíši věrno. 

31.12.2000 P. Oldřich Divácký 

ROK 2009

1.7. - od tohoto dne je ustanoven administrátorem farnosti P. ThLic. Zbigniew /Zbyšek/ Wawrowski. Nar. 6.12.1964. Vysvěcen na kněze 13.5.1989.

Kněz pochází z polského Slezska. Je inkardinován do arcidiecéze Katowice /Polsko/ a na dobu určitou vypomáhá pro diecézi brněnskou, v níž v současné době je malý počet kněží.

 Práce na kostele a na faře.

            Z popudu slavkovského děkana P. Milana Vavra probíhají od jara práce při renovaci fasády kostela. Největší pomoc jsme obdrželi od drnovické obce. Ta přispěla z obecní pokladny částkou 610 tisíc korun. Od letních prázdnin se již kostelní fasáda ze severní, východní a jižní strany pyšní obnovenou, čistou, žlutě slámovou barvou.

Současně se v květnu zahajují práce na faře. Je třeba provést nutné opravy protékající střechy. Opravují se koupelny a záchody. Vyměňuje se okno a balkónové dveře na půdě. Chátrající a životu nebezpečné balkony se zcela opravují.

            Od příchodu P. Wawrowského se začíná pracovat nad přizpůsobením fary k bydlení. V kněžském bytě se zařizuje kuchyň a jídelna. K tomu se zavádí plynové a vodovodní potrubí do prvního patra. Ve všech místnostech prvního patra se opravují staré parketové podlahy, štukují se a natírají se stěny. Všechny do teď prázdné místností se vybavují nábytkem, lustry atd.  Kuchyně se vybavuje kuchyňskými potřebami, /sporák, dřez, lednička/ a nábytkem.  Kancelář se vybavují kancelářskými potřebami a počítačovou sítí. Na půdě se pořádá archív a hostýnská místnost. Ve farském sadě se kácejí staré ovocné stromy a rozrostlé keře. Stejně tak se uklízí farská zahrada. Vybavuje se sadou potřebných nářadí farská dílna, která se bude nacházet v bývalé garáži. Tam se též instaluje potřebný dílenský ponk. Před zimou je fara konečně připravená k řádnému bydlení a úřadování.

            Bohužel akutní zůstává problém zateplení budovy fary. Vytápění farských místnosti je nadmíru neekonomické a velmi nákladné!

 

1. 8. - Začátkem nového měsíce byl zaveden zvyk co měsíční eucharistické adorace a to každou první neděli po mši svaté a také každý první pátek měsíce po mši svaté.

9. 8. - farní pouť sv. Vavřince. Mše svaté v 8 hod. a v 10 hod. Poutním kazatelem byl pozván P. Jan Bezděk, místní rodák. Bohužel krátce před poutí po krátké nemocí zemřela jeho maminka a naše drahá farnice, pí. Jarmila Bezděková. Z tohoto důvodu poutní kázání měl nově ve farností působící P. Zbyšek Wawrowski. Ten také pří odpolední mariánské pobožnosti v 15 hod. doprovázel hrou na akordeoně mariánské zpívání shromážděných věřících.

1.9. - do služby farnosti nastupují sl. Mgr. Tereza Příborská a Petr Steiner. Sl. Tereza bude vyučovat náboženství, bude kostelnicí a bude mít na starosti farní kancelář. Petr Steiner, žák 8. třídy základní školy bude kostelníkem.
Katechetkou, jež vyučuje náboženství mladší děti je pí. Jana Brandýsová. Náboženství se vyučuje na základní škole.

1. 9. - začíná nový školní rok. Katechetky Hana Komariková a Jana Brandýsová se po každé nedělní mši svaté na 10 minut setkávají s dětmi / 5 až 10 děti/ v boční kapli a realizují katechetický celoroční program: Na cestě se svátými. 

Říjen - růžencové pobožnosti. U oltáře P. Marie se konají po večerní mši svaté růžencové pobožnosti. Každý desátek je modlitbou za jednotlivé ulice farnosti. Oltář je nádherně a bohatě vyzdobený rodinou Kropáčových.

28. 10. - Na brněnském letišti historická událost! Jeho Svátost, papež Benedikt XVI. přilétá letadlem z Prahy, aby zde v 10 hod. sloužil slavnostní, nedělní mši svatou. Ve farnostech celé brněnské diecéze nejsou nedělní bohoslužby - to, aby se mohli mše zúčastnit všichni kněží.  Naši farnicí /kdo jen může/ se vydávají vlakem z Vyškova na tuto mši. Neopakovatelné zážitky a přenádherný dík Bohu za tento den!

2. 11. - památka zesnulých. Celý týden se při mších modlí za zemřelé, kterých jména v hojném počtu přinesli farníci na lístcích. V den památky zemřelých se na hřbitově koná modlitební průvod. Kněz obchází hroby a kropí je svěcenou vodou. Modliteb se zúčastňuje přes tři desítky věřících.

29.11. - 1.12. - Probíhá třídenní adventní duchovní obnova pro farníky. Kazatelem je P. Jozef Frelich z Plánice u Klatov.

V roce 2009 bylo pokřtěno 11 děti, 4 chlapci a 7 dívek.

Pohřbil jsem 7 farníků, 3 muže a 5 žen.

ROK 2010

Hromnice - mše svatá za členy živého růžence a společná beseda na faře. Tak jsem mohl osobně poznat členy živého růžence, který v naší farnosti krásně působí už dlouhá léta. Dvacet osob se pravidelně modli každý den desátek svatého růžence. Začátkem nového měsíce si vyměňují obrázek, který znázorňuje příslušné tajemství. Jelikož tento den bylo mrazivé počasí, se během sezení na faře účastnici setkání zahřívali horkým čajem, kávou a lokální specialitou - drnovickou slivovici.

 

15. 2. - v kostele instalujeme čtrnáct obrazů křížové cesty, které byly před lety  odneseny na půdu. Na popeleční středu jsou slavnostně posvěcené a koná se první postní pobožnost křížové cesty. Kostel je naplněn věřícími, kteří při bohoslužbě přijímají popel na hlavu.

Postní doba - každou středu se po večerní mši na faře konala biblická hodina. Přednášky připravil a přednášel pastorační asistent Jan Rothschedl, student teologické fakulty pražské university. Nové a milé překvapení - potěšila mne početná účast zájemců, přibližně 20 osob.

květen - červenec - koncem května se staví mohutné lešení objímající celou věž kostela. Začínají práce nad renovací kostelní věže a přední fasády kostela. Během renovačních činností je zjištěno, že stav báně pod křížem obsahující dokumenty a památky našich předchůdců je dobrý a proto se nebude otvírat. Práce probíhají velmi rychle, takže koncem července se náš kostel pyšní světle žlutou věží, stejně opraveným a natřeným hlavním vchodem a novými věžními hodinami. Hodiny svítí modře a mají zlatá čísla. Stejně jak před rokem největším dobrodincem je drnovická obec. Zastupitelé obce schválili obecní příspěvek na opravu kostela ve výši 540 tisíc korun. 

27.6. -  účast drnovických farníků v hanácké pouti do Křtin. Devět lidí šlo od 5 hod. ráno pešky, zbytek /kolem 50 lidi/ dorazilo autobusem.
Všichni se shromáždili 500 metrů před bazilikou a následně v slavnostním průvodu a za doprovodu akordeonu a mariánského zpívání vkročili do kostela.


13. 7. - slavnostní první svaté přijímání osmi dětí. Děti byly katechetkou Mgr. Terezou Příborskou velmi dobře připravené. Den před tím přistoupily k první zpovědi.

16.7. - poutnici z Velehradu do Křtin se zastavili v Drnovicích. Skupina osmí děvčat, dvě řeholní sestry z Kroměříže a duchovní otec, Mons. Václav Soukup z kostela sv. Jakuba v Brně připutovali na večerní mši do našeho kostela. Po mši se naši farnici postarali o poutníky a nabídli jím nocleh a bohaté občerstvení. Druhý den ráno se všichni setkali na ranní mši a posléze se poutnicí vydali na další cestu do Křtin. Ještě stejného večera mi poslali ze Křtin děkovnou sms zprávu za vřelost a pohostinnost drnovických farníků z příslibem modlitby za nás za všechny. Já sám jsem byl hezký povzbuzený kolik mých farníků mělo upřímný zájem o přijeti poutníku pod svou střechu. Snad příští rok připutují zase a ve větším počtu. Drnovičtí je srdečně přijmou.  8. 8. - svatovavřinecká pouť. Jíž 10 dnů předtím se rozeznívá po celé obci hudba pouťových atrakci. V našem kostele je mše svatá v 8 hod. a v 10 hod. Lidí přišlo více na ranní mši. Tento rok ministranti Filip Raška a Petr Steiner připravili pro veřejnost odbornou prohlídku kostela a hrobky barona Mundyho. Lidé si mohli prohlédnout některé vzácné artefakty z farního trezoru a také mnoho fotografií ze života farnosti. Za nádherného počasí bylo velké množství návštěvníků.
          Od 15 hod. se kostel naplnil mariánským zpěvem početných věřících, kteří za doprovodu akordeonu /v podání pana faráře/ se zúčastnili odpolední eucharistické pobožnosti. Na závěr  pan farář zazpíval v polštině krásnou a dojemnou píseň „Dobra madona".


26. - 28.9. - farní pouť do Czestochowy a Krakowa.

             65 osob po ranní nedělní mši nastupuje do dlouhánského autobusu. Začíná farní pouť! O zájem účastníků nebylá nouze. Naopak, ještě týden před odjezdem bylo třeba rychle hledat větší autobus, aby se všichni přihlášení mohli pouti zúčastnit. Nejstarším je dobře přes 80 let. Nejmladší je náš 12.lety ministrant Tomáš.
            Hlavní cíl poutí je mariánské poutní místo Czestochowa a sanktuárium Božího milosrdenství v Krakowie. Na cestě strávíme společně tří dny. Již od začátku je vidět jak nám Pán Bůh žehná a chrání. Za zdar pouti jsme se přece modlili pří bohoslužbách několik dnů předem. Boží duch a usměv Panny Marii naplňoval srdce poutníků po celé cestě a proto atmosféra a nálada je neustále neobyčejně perfektní.   Nevadí výjimečně ošklivé počasí, nevadí, že v autobuse nefunguje mikrofon, takže předek neslyší co slyší zadek a zadek neví co se děje na předku, nevadí,  že po hodinové jízdě autobusem po ucpaném Krakowie se vracíme do hotelu aniž bychom se podívali na prej nádherné, historické centrum královského města, nevadí, že cestou zpátky se točíme uprostřed  noci u polských hraníc po vesnických cestách 7. třídy a nijak se nemůžeme dostat na tu správnou výpadovku do Čech… nevadí ani to, že v jídelně poutního domu v Czestochowie nemají k jídlu žádné pivo. Obecenství je prvotřídní, nemramolí, nestěžuje si (nahlas), nepláče…případné obtíže nesou všichni obětavě a v duchu křesťanské pokory. Z toho pak pramení ona radost, spokojenost a přátelská nálada. Modlíme se, zpíváme a také žertujeme. Všechno probíhá v klidu, večer je čas si odpočinout v příjemných a pohodlných pokojích.
              V Czestochowie se zúčastňujeme křížové cesty na hradbách, večerní modlitby v kaplí zázračného obrazu, mši přímo u oltáře proslulé Černé Madony a k tomu ještě z průvodkyní děláme prohlídku největších pokladů paulinského kláštera. V Krakowie nás hned v úvodu uchvátila naše průvodkyně, sestřička z Bratislavy. Její svědectví o Božím milosrdenství na dlouho zůstane sladkou a dojemnou vzpomínkou na Krakov. Pak následuje slavnostní mše přímo u hrobu svaté Faustiny. Každý se může poklonit a uctít ostatky svaté sestry. Bonusem na dobrý začátek celé poutí je návštěva rodiště sv. Jana Sarkandra ve Skoczowie s příjemným pohoštěním u farářovo maminky. Odměnou na závěr poutí je prohlídka světoznámých solných dolů v nedaleké Wieličce.

            Krásné a nezapomenutelné jsou také společné chvíle s poutníky u stolu, u čaje, polského piva a společného zpívání. Řidič autobusu, mlády pan Pořízek z Ježkovic si zasloužil mimořádnou jedníčku.
            Panu Bohů budiž dík a chvála za krásné tří dny na jeho cestách.1.10. - Zavedení nového zvyku: Každou sobotu od 18 hod. do 19 hod. je vystavena Nejsvětější svátost oltářní. V posvátném tichu této hodiny je návštěvníkům dán:  

 - čas osobní modlitby                                                                                              - čas adorací
 - čas duchovního odpočinku
  Může se přijít kdykoliv, stejně tak se může odejit kdykoliv.

 

22.10. - začal jsem vytvářet tyto internetové stránky drnovícké farnosti. Prostřednictvím internetu si můžou zájemci najit všechny základní informace o naši farnosti, jednak z současného dění, jednak co se tyče historii.

 

2. 11. -. V 18 hod. byla v kostele sloužená mše svatá za zemřele z dušičkových proseb. Bylo těch proseb takové množství, že se musely číst před mši. Účast věřících byla skoro jak v neděli. Hned po mši se již po druhé konala dušičková pobožnost na hřbitově. V průvodu se všichni odebrali ke hřbitovu, kde se každý pozastavil u hrobů svých blízkých. Mezitím kněz a ministranti za doprovodu modlitby růžence a litanií ke všem svatým obcházeli všechny hroby.

 

28. 11. - 30. 11. - proběhly druhé adventní duchovní cvičeni vedené Paterem Pavlem Lacinou z Milonic. Promluvy navazovaly na hlavní téma exercicií: Eucharistie - zdroj i vrchol farního života. Pan farář kázal čtyřikrát, při nedělní mši v 8 ráno, potom od 16,30 při odpoledním požehnání a pak v pondělí a v úterý při mši v 18,30. Během duchovních cvičení se lide mohli vyzpovídat. Velmi mne potěšila poměrně početná účast farníků. Je vidět, že drnovická farnost má v sobě velký potenciál víry jednotlivých farníků. Nezbývá než tu úrodnou půdu s láskou a trpělivě obstarávat

 

5.12 - a je tu mikulášská neděle! Na dvoře mráz a velké množství sněhu. Při mši v 8 hod. (v kostele se už topí) zástupci farníků gratulovali faráři k jeho 46 narozeninám. Velmi milá chvíle. Dostal jsem od farníků album s fotografiemi z farní pouti do Skoczowa, Czestochowy a Krakova a nádhernou kytici. A ejhle! Po mši před kostelem na všechny už čekal svatý Mikuláš. Ve velkém proutěném koši dovezl dětem drobné dárečky. I dospěli prý si letos zasloužili mikulášskou odměnu. Na živém ohni se vařil adventní svařák. Každý přítomný dostal na zahřátí kolik chtěl. Někteří si pochutnali až sedm hrnečků. K svařáku se rozdávaly polské perničky. Doneslo se mi, že chutnaly. To jsem rád. O oheň a kamna se postaral obětavě a ochotně pan Jiří Kropáč.

 

16.12. - do farnosti z brněnského Střediska pro liturgickou hudbu přijel organolog  p. Mgr. Ondřej Múčka. Jeho návštěva zahájila realizace projektu renovace a opravy varhan v našem kostele. První prohlídka nástroje potvrdila nezbytnou nutnost generální opravy. Varhany jsou velmi vzácného původu a mají vysokou hudební hodnotu. Pan Múčka v nejbližších dnech nám pošle oficiální a odbornou správu o technickém stavu varhan s návrhem na rozsah oprav. Podle prvního odhadu se bude jednat o opravy, které můžou stát až 900 tisíc korun. Čas opravy zaleží hlavně na penězích, které se budou muset z nějakých zdrojů získat. Snad nám sv. Cecílie, patronka kostelních zpěvů v tomto díle pomůže.

 

Vánoce - letos se poprvé otevřel vánočně vyzdobený kostel pro návštěvníky již na štědrý den v 15 hod. Den před tím se roznesly osobní pozvánky do každé domácnosti v Drnovicích. Pozvánka měla následující obsah:

Milí drnovičtí spoluobčane! 

Přijměte prosím tímto způsobem předané mé upřímné vánoční přání s příslibem, že se v tento štědrovečerní čas pomodlím za Boží požehnání pro každého z Vás. 

Současně chtěl bych každému z Vás oznámit, že na štědrý den, 24.12. v 15 hod. se otevře kostel z vánoční výzdobou. Kdo přijde, bude moci si společně zazpívat štědrovečerní koledu, prohlídnout betlem, odnést si domu betlémský oheň a také zahřát tělo vánočním svařákem. Kostel od 16 hod. až do „půlnoční" bude zavřený.

Věřím, že těch společně strávených pár minut Vám zkrásní kouzlo štědrovečerní večeře.   

Ps. Mate-li jakýkoliv hudební nástroj přineste ho s sebou. Mohli bychom společně nějakou koledu zahrát. Já zkusím amatérský a po domácky zahrát koledu na akordeonu.

 

P. Zbyszek Wawrowski

drnovický farář 

 

Lidí přišlo nečekaně hodně, byl velký počet těch, kteří se bohoslužeb nezúčastňují. Kostel byl plný, a někteří ještě stáli před kostelem. Překvapením bylo vystoupení několika děti, kteří s pomoci paní Antonie Dvořákové připravili krátké vánoční pásmo a pro faráře vánoční dárek. Marian Komarik se připojil s houslemi ke koledujícímu na akordeonu faráři. Před kostelem se rozdával horký svařák. Vypilo se ho rázem přes deset litrů. Děti si odnesli barevná lízátka.
            Štědrovečerní koledování drnovičáků se povedlo a stojí za to, aby se tento zvyk stal každoroční tradicí.

           Na půlnoční mši (v 23 hod.) byl kostel naplněn. Lidé s doprovodem varhan zpívali koledy a farář kázal o kouzlu tohoto dne, které má velkou moc sjednocovat rozdělená společenství. Tato moc pramení s betlémských jeslí a je to Ježíš, Boží syn. Po mši, byl před kostelem pro všechny připravený horký svařák. Lidé si mohli ještě chvílí spolu pohovořit, pozdravit, zasmát. Po několika letech se vrátil k ministrancké službě Honza. A na Boží hod vánoční a na svatého Štěpána se k varhanám vrátila paní Kocourková, bývalá dlouholetá drnovická varhanice. Zaplať Pan Bůh. Během vánočních bohoslužeb byly sbírky uřčené na elektřinu a na plyn. Počasí bylo na štědrý den nadprůměrně teplé, 8 stupňů nad nulou. Na Boží hod se mírně ochladilo. Sněhu bylo jen málo.

V roce 2010 bylo pokřtěno 8 děti. 5 chlapců a 3 dívky.